مقام استماع

شمس تبریزی تو را مقام استماع است تو سخن میگویی از مقصود دورتر میمانی و دورتر میرانی از خود مقصود را
- مشاهده مطلب
۳۱ فروردین ۱۴۰۳