منابع مطالعاتی

منابعی برای مطالعه دربارۀ زندگی شمس و مولانا ـــ زرين كوب، عبدالحسين (1379). پله پله تا ملاقات خدا: دربارۀ زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدّین رومی. تهران: علمی. ـــ سپهسالار، فريدون بن احمد (1385). رسالۀ سپهسالار در مناقب حضرت خداوندگار. مقدمه، تصحيح و تعليقات: محمد افشين وفايی. تهران: سخن. ـــ سروش،...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳