مناجات

پیام‌های عارفانه از ابوالحسن خرقانی (3) ــ چون به جان می‌نگرم، جانم درد می‌كند، و چون به دل می‌نگرم، دلم درد می‌كند و چون به فعل می‌نگرم، قيامتم درد می‌كند، و چون به وقت می‌نگرم، «تو»ام درد می‌كنی. (ص 687) ــ الهی! اگر اندامم درد كند، شفا تو دهی. چون «تو»ام...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از عارفان تذکره الاولیاء ــ پيران آينۀ تو هستند؛ چنان بينی ايشان را كه تويی. (ابوالعباسِ قصّابِ آملی، ص 642) ــ هرگز كسی مرا نديده است و هركه مرا بيند، از من صفتِ خويش كند. (ابوالعباسِ قصّابِ آملی، ص 644) ــ بر لبِ دريای غيب ايستاده بودم، بيلی در دست....
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از شبلی ــ عمری است كه می‌خواهم با خداوندِ خويش خلوتی داشته باشم كه «من» در آن ميانه نباشم. (ص 619) ــ تكيه‌گاهِ من «ناتوانیِ من» است و عصاكشِ من «نيازِ من» است. (ص 619) ــ مرا سه مصيبت افتاده است هر يک از ديگری سخت‌تر: مصيبتِ نخست آن است...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

پیام‌های زیبا از عارفان تذکره الاولیاء ــ عارف آن است كه جملۀ دلِ خويش به مولی داده باشد و تن به خَلْق. (ابوعلی جوزجانی، ص 563) ــ گمان نيكو بردن به خدا غايتِ معرفتِ خدا بُوَد و گمانِ بد بردن به نفْس، اصلِ معرفتِ نَفْس. (ابوعلی جوزجانی، ص 563) ــ صاحبِ استقامت...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

پیام‌های زیبا از عارفان تذکره الاولیاء ــ دندانم فرسوده شد از نعمتِ حق خوردن، و زبانم از كار شد از بس شكايت كردن. (ابوالحسن پوشنگی، ص 522) ــ تصوّف كوتاهیِ اَمَل است و مُداومت بر عمل. (ابوالحسن پوشنگی، ص 522) ــ نَفْس كه به فضای توحيد رسد، هزار بار خبيث‌تر و...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

پیام‌های زیبا از عارفان تذکره الاولیاء ــ خدای را مردان‌اند كه همه زنده بدو هستند و پاينده به مشاهدۀ او؛ اگر يک لحظه از مشاهدۀ حق بازمانند، جان از ايشان برآيد؛ بدو خسبند و بدو خورند و بدو گيرند و بدو روند و بدو بينند و بدو شنوند و بدو...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از جنيد بغدادي ــ شكر آن است كه با نعمتی كه خدا به تو داده است، در وی عاصی نشوی و نعمت او را سرمايۀ معصيت نسازی. (ص 418) ــ ده سال بر درِ دل نشستم و به پاسبانی، دل را نگه داشتم و تا ده سال، دلِ من...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از بایزید بسطامی (2) ــ علامتِ آن كه كسی حق را دوست دارد، آن است كه سه خصلت بدو دهند: سخاوتی چون سخاوت دريا، شفقتی چون شفقتِ آفتاب و تواضعی چون تواضعِ زمين. (ص 193) ــ صحبتِ نيكان بهتر از كارِ نيك، و صحبتِ...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از بایزید بسطامی (1) ــ اگر صَفوَتِ آدم، و قُدسِ جبرئيل، و خُلَّتِ ابراهيم، و شوقِ موسی، و طهارتِ عيسی، و محبتِ محمّد به تو دهند، زينهار كه راضی نشوی و ماورای آن طلبی؛ كه ماورای اين كارهاست. (ص 170) ــ صاحبِ همّت باش و...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳