منطق الطیر

درد طلب (۱) "درد" یکی از مهمترین واژه های کلیدی در منظومه فکری عطار است. به نظر پیر فرزانه نیشابور همه پیشرفت های معنوی انسان به دردمند بودن او بستگی دارد. دردِ طلب به منزله "پیر" سالک است و مانند راهنمایی راستین راه را به او نشان میدهد (مصیبت نامه،...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳