مک لئود

ظاهرگرایی و حل مسأله در یادداشت بالا گفتم که بین جلو صحنه و پشت صحنۀ زندگی‌ بسیاری از انسان‌ها فاصلۀ زیادی وجود دارد و آنها برای آن‌که بتوانند بر دیگران تأثیر بگذارند، یا برای آن‌که بتوانند تصویری نیکو از خود به دیگران نشان دهند، همۀ ناراحتی‌ها و آشفتگی‌های درونی خود...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳