ناکامی

رابطۀ معنا و روایت دکتر آرش نراقی رابطه مهمی بین روایت و معناداری وجود دارد؛ هرجا که بی معنایی وجود داشته باشد، فقدان روایت هم وجود دارد. تئوری علمی روایتی از امور متفرق و ظاهراً بی معنا به دست می دهد و آنها را معنادار می کند و در...
- مشاهده مطلب
۳۱ فروردین ۱۴۰۳

نقابِ بی‌ایمانی در طول سال‌های گذشته، افراد زیادی به من مراجعه کرده‌اند که گمان می‌کرده‌اند مشکلشان «تردید در وجود خدا»، یا «شکایت از خدا»، یا «انکار خدا» است. من اگرچه هنوز خامم، پیشتر که از اکنون هم بی‌تجربه‌تر بودم، با چنین افرادی بحث و گفتگو می‌کردم و می‌کوشیدم با دلایل...
- مشاهده مطلب
۳۱ فروردین ۱۴۰۳