نقد

قضاوت کردن یکی از جملاتی که این روزها فراوان می‌شنویم، این است که "نباید درباره دیگران قضاوت کنیم". برخی از افراد این توصیه را خیلی جدی می‌گیرند و اصولاً دربارۀ هیچ چیز و هیچ کس داوری نمی‌کنند و هر گونه نقد و نظری را از مقولۀ «قضاوت» به شمار می‌آورند...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳