هفت عادت مردمان موثر

گفتگوی همدلانه  استفان کاوی یکی از مهمترین ویژگی‌های انسان‌های مؤثر و موفق "گفتگوی همدلانه" است. مهم‌ترین مطلب در اینجا آن است که یک رابطه زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که هریک از دو طرف رابطه بکوشند موقعیت و وضعیتِ طرفِ مقابل را آنگونه که هست درک کنند و آنگاه از او انتظار...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳