ژان كريستف

رومن رولان جرأت كنيد راست و حقيقي باشيد جرات كنيد زشت باشيد خود را همان كه هستيد نشان بدهيد. اين بَزَكِ تهوّع‌انگيزِ دورویي و دو پهلویي را از چهرۀ روحِ خود بزدایيد و با آب فراوان بشویيد هرچه مي‌خواهيد باشيد ولي، براي خدا، حقيقي باشيد. ...
- مشاهده مطلب
۲۹ فروردین ۱۴۰۳