کریستین بوبن

نیایش برای صلح خداوندا مرا وسیلۀ صلح خویش قرار ده آنجا که کین است، باداکه عشق آورم آنجا که تقصیر است، باداکه بخشایش آورم آنجا که تفرقه است، باداکه یگانگی آورم آنجا که خطاست، باداکه راستی آورم آنجا که شک است، باداکه ایمان آورم آنجا که نومیدی است، باداکه امید آورم آنجا که ظلمات است، باداکه نور آورم آنجا...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳