کشف‌المحجوب

پرهیز از میان‌مایگی یکی از خطراتی که زندگانیِ اصیلِ ما را تهدید می‌کند، خطر «میان‌مایگی» است. هیچ چیز مثل ابتذال و روزمرّگی روحِ آدمی را به لجن نمی‌کشد. میان‌مایگی و ابتذال سبب می‌شوند همۀ تازگی و طراوتِ خود را از دست بدهیم و روزهای ما از پسِ هم بگذرند، بی‌آنکه...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳