آخِربینی و آخوربینی (زیستن در زمان حال)

سخنرانی ایرج شهبازی

موضوع: آخِربینی و آخوربینی (زیستن در زمان حال)

زمان: زمستان ۱۳۹۵

مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدت سخنرانی: چهل و پنج دقیقه

طرح بحث:
مقدمه
نیاز زمانۀ ما به زیستن در اینجا و اکنون
تضاد میان دم غنیمت شمردن و دوراندیشی به عنوان دو وظیفۀ اخلاقی و معنوی
نظرات متناقض مولانا دربارۀ ابن الوقت بودن و آخِربینی

زندگی در اینجا و اکنون؛ سخنی دربارۀ ارزشِ دَم

۱) معنای درستِ دَم غنیمت شمردن، در پیوند با گذشته
۱-۱) خاطرات خوشِ گذشته
۱-۱-۱) پیروزی‌ها و موفقیت‌ها
۱-۱-۲) لذت‌ها

۱-۲) خاطرات ناخوش
۱-۲-۱) شکست‌ها و ناکامی‌ها
۱-۲-۲) خطاها و گناهان
۱-۲-۳) از دست دادن فرصت‌ها

۲) معنای درستِ دَم غنیمت شمردن، در پیوند با آینده
۱-۱) کارهای امروز را به فردا نیفکندن
۱-۲) بی‌توجهی به ترس‌ها و نگرانی‌های آینده
۱-۳) رها کردنِ آرزواندیشی و خیال‌بافی

معنای درست و دقیقِ زیستن در زمان حال

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *