بازخوانی کتاب هفت عادت مردمان موثر

فایل‌های صوتیِ دورۀ فشردۀ «بازخوانی کتاب هفت عادت مردمان مؤثر» شامل هشت بخش است. بخش‌های اول و دوم دربارۀ مباحث مقدماتی است و در ضمن این مباحث، عادت هفتم هم توضیح داده می‌شود. لطفاً بخش‌های اول و دوم را به دقت گوش کنید، به خاطر اینکه همۀ مباحث بعدی بر مطالب این دو بخش مبتنی هستند. در فایل‌های سوم تا هشتم نیز، در هر بخش یکی از عادت‌های مردمان مؤثر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در این هشت سخنرانی، مطالب کتاب را به ساده‌ترین زبان ممکن توضیح داده‌ام و تقریباً همۀ نکات مهم را مطرح کرده‌ام، با این حال این سخنرانی‌ها شما را از کتاب مستطاب «هفت عادت مردمان مؤثر» بی‌نیاز نمی‌کند. خواهشمندم مطالب کتاب را بارها با دقت تمام مطالعه بفرمایید و در زندگی خود به کار ببندید. بر این باورم که مطالب این کتاب واقعاً عالی و ارزشمندند و می‌توانند زندگانی بسیار شیرین و خوشایندی را به مخاطبان خود تقدیم کنند.

این دوره در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، در مؤسسۀ فرهنگی آیندۀ برتر، در دو روز، برگزار شده است. از سرکار خانم سپهری، سرکار خانم زرگر، سرکار خانم رجائی، سرکار خانم شفیعی، جناب آقای پژمان سلیمانی، استاد صابر سوری و جناب آقای محسنی، مدیر عامل محترم مؤسسۀ توسعۀ انسانی جمعیت آیندۀ برتر و خانوادۀ ارجمندشان که با لطف و مهر فراوان برای برگزاری هرچه بهتر این دورۀ فشرده کوشش کردند، صمیمانه سپاسگزارم. همچنین باید از اعضای صیمیمی و مشتاق این دوره که با شوق و عشق فراوان در جلسات حاضر شدند و با گوش دادن همدلانه و گفتگوهای سودمندشان فضایی مناسب برای طرح مباحث فراهم آوردند، تشکر کنم. امیدوارم همۀ این عزیزان همواره تندرست و شادمان و سربلند باشند.

 

بازخوانی کتاب هفت عادت مردمان مؤثر

بخش نخست

مدت: یک ساعت و سیزده دقیقه

موضوعات: 1) زندگی‌نامه، آثار و اصول فکری استفان کاوی، 2) پنج نتیجۀ مهمِ یادگیری کتاب هفت عادت مردمان مؤثر، 3) دو روش مهم برای یادگیریِ بهتر کتاب هفت عادت مردمان مؤثر، 4) اخلاقیات منش و اخلاقیات شخصیت، 5) تأثیر برداشت‌ها و نگرش‌های ما بر شیوۀ زندگی‌مان؛ نمایش نگرش و ادراک، 6) عادت‌شکنی و عادت‌سازی

* در دقیقۀ 47 بحث مهمی، با عنوان “نمایش نگرش و ادراک”، بحثی مطرح شده است. برای درک بهتر این بحث، لازم است به سه تصویر که در صفحات 24، 25 و 50 کتاب (ترجمۀ آقای آل یاسین) آمده است، نگاه کنید.

* در دقیقۀ هفتاد و یک، به تصویر صفحۀ 53 کتاب نگاه کنید.



دانلود سخنرانی

حجم فایل :67.459 مگابایت

بازخوانی کتاب هفت عادت مردمان مؤثر

بخش دوم

مدت: پنجاه و دو دقیقه

موضوعات: 1) پیوستار بلوغ؛ وابستگی، استقلال، اتکای متقابل، 2) تولید و قابلیت تولید؛ بالا بردن قابلیت تولیدِ دارایی‌های فیزیکی، دارایی‌هایی مالی، بدن، دارایی‌های ذهنی و دارایی‌های معنوی.

* در دقیقۀ 8، تصویر اصلی کتاب توضیح داده شده است. این تصویر را در زیر می‌توانید ببینید.



دانلود سخنرانی

حجم فایل :48.027 مگابایت

بازخوانی کتاب هفت عادت مردمان مؤثر

بخش سوم
(عادت اول: اصول نگرش شخصی: عامل بودن)

مدت: پنجاه و هشت دقیقه

موضوعات: 1) عامل بودن؛ مسئولیتِ زندگی خود را پذیرفتن، 2) استفاده از فاصلۀ میان محرک و واکنش، با بهره گرفتن از چهار موهبت یکتای بشری یعنی «خودآگاهی» و «ارادۀ آزاد»، «تخیل آزاد» و «وجدان اخلاقی»، 3) سیزده ویژگی انسان‌های عامل.



دانلود سخنرانی

حجم فایل :53.419 مگابایت

بازخوانی کتاب هفت عادت مردمان مؤثر

بخش چهارم
(عادت دوم: ذهناً از پایان آغاز کردن؛ اصول رهبری شخصی)

مدت: چهل و دو دقیقه

موضوعات: 1) استفاده از سه آزمایش خیالی برای تشخیص مهم‌ترین ارزش‌ها و اولویت‌های زندگی خود، 2) ذهناً از پایان آغاز کردن؛ آفرینش ذهنی و آفرینش عینی، 3) تفاوت بین مدیریت و رهبری، 4) نوشتن شعار رسالت شخصی، شعار رسالت خانوادگی و شعار رسالت سازمانی، با توجه به نقش‌ها و هدف‌ها، 5) انواع‌کانون‌های زندگی؛ کانونِ واقعی زندگی.



دانلود سخنرانی

حجم فایل :38.952 مگابایت

بازخوانی کتاب هفت عادت مردمان مؤثر

بخش پنجم
(عادت سوم: نخست امور نخست را قرار دادن؛ اصول مدیریت شخصی)

مدت: چهل و نُه دقیقه

موضوعات: 1) رویدادهای بیدارکننده و تعیین اولویت‌های زندگی، 2) نقد نسل‌های مدیریت زمان در غرب؛ تأییدِ نسل چهارم مدیریت زمان، 3) اولویت‌بندی بر اساس دو معیار «اهمیت» و «فوریت»؛ کارهای مهم اضطراری، کارهای مهم غیراضطراری، کارهای غیرمهم اضطراری و کارهای غیرمهم غیراضطراری، 4) شش ویژگی یک برنامۀ خوب؛ برنامه‌ریزی هفتگی، 5) برنامه‌ریزی با توجه به نقش‌ها و هدف‌ها، 6) تفویض اختیار آمرانه و ناظرانه.



دانلود سخنرانی

حجم فایل :45.229 مگابایت

بازخوانی کتاب هفت عادت مردمان مؤثر

بخش ششم
(عادت چهارم: برنده ــ برنده اندیشیدن)

مدت: چهل و شش دقیقه

موضوعات: 1) اشارۀ مختصر به تمرین‌های مربوط به عادت سوم، 2) معرفی شش الگوی مهم در روابط انسانی؛ برنده ــ برنده، بازنده ــ برنده، برنده ــ بازنده، بازنده ــ بازنده، برنده، برنده ــ برنده با حق صرف نظر، 2) بلوغ در رابطه؛ توازن میان جسارت و ملاحظه.



دانلود سخنرانی

حجم فایل :42.679 مگابایت

بازخوانی کتاب هفت عادت مردمان مؤثر

بخش هفتم
(عادت پنجم: گفتگوی همدلانه)

مدت: چهل و هشت دقیقه

موضوعات: 1) ضرورت و اهمیت گفتگو در همۀ روابط انسانی، 2) شرایط تحقق گفتگوی همدلانه؛ شنیدنِ عمیق و خالصانه، اعتمادسازی، مخاطب را در حالت دفاعی قرار ندادن (استفاده نکردن از چهار خطاهای ارتباطی؛ یعنی داوری کردن، بازجویی کردن، نصیحت کردن، تفسیر و تعبیر کردن سخنان دیگران)، پرهیز کردن از گفتگوی مرده (شنیدن به قصد پاسخ دادن)، تشخیص قبل از تجویز، توجه به ویژگی‌های شخصی طرف گفتگو، 3) اهداف گفتگو: برقرار کردن ارتباط، حق‌جویی، حق‌گویی، 4) سطوحِ هفت‌گانۀ شنیدن، 5) تفاوت همدلی و همدردی، 6) رفتارهای غیرکلامی و ارتباط موفق، 7) راه‌هایی برای درونی کردنِ گوش دادنِ همدلانه



دانلود سخنرانی

حجم فایل :44.367 مگابایت

بازخوانی کتاب هفت عادت مردمان مؤثر

بخش هشتم (بخش پایانی)

(عادت ششم: انرژیِ گروهی ایجاد کردن؛ اصول همکاری خلاق)

مدت: پنجاه و دو دقیقه

موضوعات: 1) اهمیت و ضرورت کار گروهی؛ بیشتر بودن کل از مجموعۀ اجزا، 2) بازشناسی سه نوع رابطه بر اساس دو معیار اعتماد و همکاری: حالت تدافعی، مصالحه، نیروی جمعی، 3) یازده ویژگی لازم برای تحقق کار گروهی.

* جمع‌بندی مطالب

* چهار نکتۀ پایانی: ۱) از درون به بیرون، ۲) زندگی نسل در نسل، ۳) یاری گرفتن از خداوند، ۴) کشف گنج درون.



دانلود سخنرانی

حجم فایل :48.387 مگابایت

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *



زهرا عرب
سلام و خداقوت بسیار عالی واقعا خدا خیر به استاد بزرگوار دکتر شهبازی بده..من بیشتر روزها یه وقتی رو اختصاص میدم برای گوش دادن سخنرانی های دکتر و واقعا بهم آرامش میده و تغییر و تحول رو تو زندگیم حس میکنم خدا حفظ کنه استاد و همه افراد که این سخنرانی ها رو آماده کردند..


سعید
سلام بسیار سپاسگزارم. من تا حالا ایشون رو حضوری ندیدم ولی بسیار علاقه مند به سخنرانیهای ایشون هستم. چیزی که برای من بسیار ارزشمند هست نگاه عملگرایانه ی ایشون در سخنرانیهاشون هست بخصوص در مورد مطالب عرفانی. ممنون


عبدالکریم راد
سلام دکتر شهبازی عزیز لذت بردم و انشاالله عامل بشوم سلامتی شما را آرزو دارم استاد کتاب هف عادت رو با کدام مترجم ترجیح میدهید با احترام کریم راد 09124191137


نادر
ممنون از سایت بسیار مفیدی که در اختیار استفاده کنندگان قرار داد ه اید. مطالب ارایه شده چه در قالب سخنرانی و چه در قالب متن، مفید و ارزنده هستند.