منٍ راستین و من‌های پنداری

سخنرانی
ایرج شهبازی
موضوع: منِ راستین و من‌های پنداری
زمان: ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۵
مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و پنج دقیقه

طرح بحث
مقدمه
۱) ضرورت و اهمیت خودشناسی

۲) دشواری‌های خودشناسی
۲-۱) عشق شدید انسان به خود، ۲-۲) یکی بودنِ فاعل شناسایی و موضوع شناسایی، ۲-۳) پیچیده بودنِ «من»، ۲-۴) وجود من‌های پنداری

من‌ِ راستین و من‌های پنداری

۱) ضرورتِ بازشناسیِ منِ راستین از من‌های دروغین
۱-۱) مبتنی بودنِ خودسازی بر خودشناسی، ۱-۲) زندگی کردن بر اساس تصویرهایی که از خود داریم، ۱-۳) دور شدن از زندگی اصیل

۲) منِ راستین
۲-۱) روحِ الهی انسان، ۲-۲) ویژگی‌های ذاتی و استعدادهای طبیعی انسان

۳) من‌های پنداری
۱) تن، ۲) ذهن (باورها و خواسته‌ها)، ۳) ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی بربسته و تکلفی، ۴) نقاب‌های اجتماعی، ۵) مطلوب‌های اجتماعی، ۶) جنسیت، ۷) انتظارات و القائاتِ دیگران، ۸) شخصیتِ الگو یا مقلَّد، ۹) نژاد و تبار و هویتِ تاریخی و قومی و دینی.

۴) عواملِ مؤثر در پدید آمدنِ من/ من‌های پنداری
۴-۱) عاملِ هستی‌شناختی (ساختار ویژۀ جهان)
۴-۲) عواملِ انسان‌شناختی
۴-۲-۱) انسان‌شناسیِ غیرواقع‌بینانه، ۴-۲-۲) خودناشناسی، ۴-۲-۳) تلاشِ شخص برای القای تصویری خوب از خود به دیگران
۴-۳) عواملِ اجتماعی
۴-۳-۱) نقاب‌های اضطراری، ۴-۳-۲) نقش‌های اجتماعی، ۴-۳-۳) مطلوب‌های اجتماعی، ۴-۳-۴) اظهار نظرها و داوری‌های مردم، ۴-۳-۵) استبداد و خودکامگی، ۴-۳-۶) تقلید، ۴-۳-۷) همرنگی با جماعت

۵- راه‌ها و نشانه‌هایی برای بازشناسیِ منِ راستین از من‌های پنداری
۵-۱) اعتماد به نفسِ کاذب و اعتماد به نفسِ راستین
۵-۱-۱) احساسِ پوکیِ درونی و غنای درونی، ۵-۱-۲) صمیمت و فاصله‌ گرفتن، ۵-۱-۳) میان شرم و شادی، ۵-۱-۴) انتقادپذیری و انتقادناپذیری، ۵-۱-۵) احترام و تحقیر، ۵-۱-۶) ستایش‌ها و نکوهش‌های دیگران
۵-۲) داشتن و بودن
۵-۳) موقعیت‌های دشوار
۵-۴) تنهایی
۵-۵) شادی و آرامش
۷-۶) بدن
۸-۷) عادت‌زدگی و نوشوندگی

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *