نگاهی به مبانی و شیوه‌های تربیتی شمس تبریزی

تعلیم و تربیت از نگاه شمس تبریزی

طرح بحث

مقدمه
ا) سخنی درمورد مقالات شمس
ب) با معیارهای امروزی دربارۀ گذشتگان داوری کردن
ج) شیوۀ بررسی تعلیم و تربیت از نگاه شمس
د) روش طبقه‌بندی مطالب

۱) محتوای آموزشی و اهداف آن
۱-۱) نظر شمس دربارۀ دانش‌های متداول و مرسوم
۱-۲) نوع اطلاعات و آگاهی‌ها

 

جلسه دوم ۱) اهداف و انگیزه‌های علم‌آموزی

۲) آثار و نتایج آموزش
۲-۱) انس و الفت گرفتن به داشته‌های معنوی خود و فراغت یافتن از دیگران
۲-۲) بهبود کیفیت زندگی
۲-۳) تغییر رفتار و تحول وجودی
۲-۴) باز کردن دریچۀ دل
۲-۵) تردیدزدایی و امیدآفرینی
۲-۶) نیکوکاری
۲-۷) شادی و نشاط

 

جلسه سوم : تکمله و اصلاحیه‌ای بر بحث جلسۀ قبل

شیوه‌های آموزشی شمس تبریزی
۱) استعدادسنجی
۲) حفظ مراتب
۳) نخبه‌گرایی

جلسه چهارم :

ادامه بحث بحث شیوه‌های آموزشی شمس تبریزی
۴) همنشینی و حضور
۴-۱) خودُزدی (دزدیدن خوی هم‌نشین)
۴-۲) حل کردن مشکلات با کیمیای حضور و نظر
۴-۳) خاصیت آینگی
۴-۴) عشق

جلسه پنجم :

۵) استفاده از جور و جفا

۵-۱) مبانی نظری بحث جور و جفا
۵-۱-۱) جمال و جلال و لطف و قهر از نظر شمس
۵-۱-۲) نسبت میان قهر و لطف و جلال و جمال
۵-۱-۳) مبانی نظر شمس دربارۀ مهر و قهر استاد

۵-۲) جلال و جمال شمس تبریزی

۵-۳) مصادیق جفا
۵-۳-۱) بهره‌گیری از آزمون‌های دشوار
۵-۳-۲) سؤال‌پیچ کردن
۵-۳-۳) تربیت از راه فراق

جلسه ششم :

۱) بررسی رابطۀ شمس و مولانا از چشم‌انداز روش کاستن و پیراستن

۲) مصادیق روش کاستن و پیراستن

۱-۱) کاستن از دانایی‌های زائد

۱-۱-۱) آسیب‌شناسی علوم و اطلاعات و اندیشه‌ها
الف) نادرست بودنِ علوم و اندیشه‌ها
ب) زائد بودنِ اطلاعات و اندیشه‌ها
ج) از دست رفتن مواجهۀ شهودی با هستی
د) دور شدن از خدا
ه) جلوگیری از کشف علم در درون خود
و) از دست رفتن صفای نفس مطمئنه

۱-۱-۲) راه حل

۱-۱-۳) دو نکتۀ پایانی

 

موضوع: تعلیم و تربیت از نگاه شمس تبریزی
(بخش هفتم)

زمان: جمعه، بیست و هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۰

مدت زمان سخنرانی: یک ساعت و پنجاه و چهار دقیقه

* این برنامه به شکل زنده، در اینستاگرام برگزار شده است.

طرح بحث

۱) چهار نکته، به عنوان جمع‌بندیِ بحثِ کاستن از دانستن
۱) معنای درستِ روش کاستن از دانایی‌ها
۲) مسألۀ کتاب‌شویی و کتاب‌سوزی
۳) نیرومند شدن ذهن و حافظه
۴) نتایج عملی این بحث برای انسان‌های متوسط

۲) کاستن از دارایی‌های زائد

۳) کاستن از هویت‌های کاذب

۴) تنبیه بدنی
۴-۱) خشم و زودرنجی شمس
۴-۲) توجیه کردنِ وسیله از طریق توجیه کردن انگیزه و هدف
۴-۳) اثبات‌ناپذیر بودنِ مبانی انسان‌شناختیِ تنبیه بدنی
۴-۴) تجدید نظر در معنای نفس

۵) جمع‌بندی سخن درمورد بهره‌گیری از جور و جفا در آموزش

موضوع: تعلیم و تربیت از نگاه شمس تبریزی
(بخش نخست)

زمان: شنبه، نهم مردادماه ۱۴۰۰

مدت زمان سخنرانی: یک ساعت و چهارده دقیقه

* این برنامه به شکل زنده، در اینستاگرام برگزار شده است.

طرح بحث

مقدمه
ا) سخنی درمورد مقالات شمس
ب) با معیارهای امروزی دربارۀ گذشتگان داوری کردن
ج) شیوۀ بررسی تعلیم و تربیت از نگاه شمس
د) روش طبقه‌بندی مطالب

۱) محتوای آموزشی و اهداف آن
۱-۱) نظر شمس دربارۀ دانش‌های متداول و مرسوم
۱-۲) نوع اطلاعات و آگاهی‌هادانلود سخنرانی

حجم فایل :68.220 مگابایت

نقل_قول‌ها_در_تعلیم_و_تربیت_شمس_تبریزی | دانلود فایل PDF

موضوع: تعلیم و تربیت از نگاه شمس تبریزی
(بخش دوم)

زمان: پنج‌شنبه، چهاردهم مردادماه ۱۴۰۰

مدت زمان سخنرانی: یک ساعت و هجده دقیقه

* این جلسه، به خاطر قطع شدن اینترنت، در دو بخش ضبط شد‌.

* این برنامه به شکل زنده، در اینستاگرام برگزار شده است.

طرح بحث

۱) اهداف و انگیزه‌های علم‌آموزی

۲) آثار و نتایج آموزش
۲-۱) انس و الفت گرفتن به داشته‌های معنوی خود و فراغت یافتن از دیگران
۲-۲) بهبود کیفیت زندگی
۲-۳) تغییر رفتار و تحول وجودی
۲-۴) باز کردن دریچۀ دل
۲-۵) تردیدزدایی و امیدآفرینی
۲-۶) نیکوکاری
۲-۷) شادی و نشاطدانلود سخنرانی

حجم فایل :40.895 مگابایت

تعلیم و تربیت - شمس - 2 | دانلود فایل PDF

وضوع: تعلیم و تربیت از نگاه شمس تبریزی
(بخش سوم)

زمان: جمعه، پانزدهم مردادماه ۱۴۰۰

مدت زمان سخنرانی: یک ساعت و هفده دقیقه

* این برنامه به شکل زنده، در اینستاگرام برگزار شده است.

طرح بحث

تکمله و اصلاحیه‌ای بر بحث جلسۀ قبل

شیوه‌های آموزشی شمس تبریزی
۱) استعدادسنجی
۲) حفظ مراتب
۳) نخبه‌گراییدانلود سخنرانی

حجم فایل :70.649 مگابایت

تعلیم و تربیت - شمس - 3 | دانلود فایل PDF

مدت زمان سخنرانی: یک ساعت و بیست دقیقه

* این برنامه به شکل زنده، در اینستاگرام برگزار شده است.

طرح بحث

ادامه بحث بحث شیوه‌های آموزشی شمس تبریزی

۴) همنشینی و حضور
۴-۱) خودُزدی (دزدیدن خوی هم‌نشین)
۴-۲) حل کردن مشکلات با کیمیای حضور و نظر
۴-۳) خاصیت آینگی
۴-۴) عشقدانلود سخنرانی

حجم فایل :74.160 مگابایت

شیوه تربیتی از نگاه شمس تبریزی بخش سوم | دانلود فایل PDF

۵) استفاده از جور و جفا

۵-۱) مبانی نظری بحث جور و جفا
۵-۱-۱) جمال و جلال و لطف و قهر از نظر شمس
۵-۱-۲) نسبت میان قهر و لطف و جلال و جمال
۵-۱-۳) مبانی نظر شمس دربارۀ مهر و قهر استاد

۵-۲) جلال و جمال شمس تبریزی

۵-۳) مصادیق جفا
۵-۳-۱) بهره‌گیری از آزمون‌های دشوار
۵-۳-۲) سؤال‌پیچ کردن
۵-۳-۳) تربیت از راه فراقدانلود سخنرانی

حجم فایل :70.468 مگابایت

تعلیم و تربیت-شمس-5 | دانلود فایل PDF

) بررسی رابطۀ شمس و مولانا از چشم‌انداز روش کاستن و پیراستن

۲) مصادیق روش کاستن و پیراستن

۱-۱) کاستن از دانایی‌های زائد

۱-۱-۱) آسیب‌شناسی علوم و اطلاعات و اندیشه‌ها
الف) نادرست بودنِ علوم و اندیشه‌ها
ب) زائد بودنِ اطلاعات و اندیشه‌ها
ج) از دست رفتن مواجهۀ شهودی با هستی
د) دور شدن از خدا
ه) جلوگیری از کشف علم در درون خود
و) از دست رفتن صفای نفس مطمئنه

۱-۱-۲) راه حل

۱-۱-۳) دو نکتۀ پایانیدانلود سخنرانی

حجم فایل :88.476 مگابایت

تعلیم و تربیت-شمس-6 | دانلود فایل PDF

موضوع: تعلیم و تربیت از نگاه شمس تبریزی
(بخش هفتم)

زمان: جمعه، بیست و هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۰

مدت زمان سخنرانی: یک ساعت و پنجاه و چهار دقیقه

* این برنامه به شکل زنده، در اینستاگرام برگزار شده است.

طرح بحث

۱) چهار نکته، به عنوان جمع‌بندیِ بحثِ کاستن از دانستن
۱) معنای درستِ روش کاستن از دانایی‌ها
۲) مسألۀ کتاب‌شویی و کتاب‌سوزی
۳) نیرومند شدن ذهن و حافظه
۴) نتایج عملی این بحث برای انسان‌های متوسط

۲) کاستن از دارایی‌های زائد

۳) کاستن از هویت‌های کاذب

۴) تنبیه بدنی
۴-۱) خشم و زودرنجی شمس
۴-۲) توجیه کردنِ وسیله از طریق توجیه کردن انگیزه و هدف
۴-۳) اثبات‌ناپذیر بودنِ مبانی انسان‌شناختیِ تنبیه بدنی
۴-۴) تجدید نظر در معنای نفس

۵) جمع‌بندی سخن درمورد بهره‌گیری از جور و جفا در آموزشدانلود سخنرانی

حجم فایل :121.129 مگابایت

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *سعیده
سلام و احترام. ممنون بابت سایت خوبتون. ببخشید میخواستم بپرسم فایل های pdf متن سخنرانی به طور کامل هست؟! و یا چکیده سخنرانی هست. چون من مشکل شنوایی دارم. خوندن برام راحتتر از گوش دادن هست. ممنون از شما پاینده باشید


محمد حسن یعقوبی
با سلام و احترام. اول از همه و مهم تر از همه خواستم تشکر بکنم بابت زحماتی که میکشین و این معارف ارزشمند را تنظیم و هماهنگ میفرمایین رایگان در اختیار همه قرار میدهین. حقیقتا با پرداختن به این سخنرانی ها، جانمان در غربت گرم می شود و کاممان شیرین. خداوند وجود استاد شهبازی را حفظ کند و به عمر ایشان بیفزاید که حقیقتا با یک صدای گرم، در یک یک پیوستار کاملا قابلا هضم، منطقی، و سرشار از نکات دقیق، به همراه ادب و تواضع مطالب را پیکر بندی میکنند. در اخر، اگر جلسه ی پایانی این مجموعه (جلسه ی شش) موجود باشد و امکان اشتراک گزاری ان وجود داشته باشد بی نهایت سپاسگذار خواهم شد که ان را بارگذاری بفرمایین. اگر بدلایل فنی ضبط نشده است، ممنون میشوم اگر به مقالاتی ارجاع بدهید که بتوانیم مطالب جلسه ی اخر را مطالعه بکنم. با تقدیم احترام و نهایت قدردانی یعقوبی


admin
سلام و درود بصورت چکیده می باشد


مقدمی
با سلام و عرض خسته نباشید استاد محترم زحمات جنابعالی جهت بیان این مطالب زیبا و گرانبها بسیار ستودنی است و جای بسی سپاس و قدردانی است… در مورد بحث «تنبیه بدنی از دیدگاه شمس تبریزی» آیا مطلبی گفته خواهد شد؟ در فایل ۵ به آن اشاره شده ولی در فایل ۵ و ۶ مطلبی در این باره موجود نمی باشد. ممنون خواهم شد اگر راهنمایی بفرمایید.


خانم سپهری
سلام و درود. همه فایل‌ها در سایت بارگذاری شده است.