تفاوت‌های انسان طبیعی و انسان روان‌رنجور

بسیاری از انسان‌ها با خودِ واقعیِ خویش در تماس نیستند و به جای توجه به نیازها و مسائلِ خودِ واقعی، به ارضای نیازها و حلِ مسائلِ خودِ غیرواقعی‌شان می‌پردازند. این امر به نوبۀ خود، باعث دور شدنِ آنها از حقیقتِ وجودِ خویش می‌شود و زندگی‌شان را در گردابی از...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳