سلامت روان

عزّتِ نفس و معانی آن استاد مصطفی ملکیان عزّتِ نفس یعنی اینکه انسان نزد خودش عزیز باشد. فیلسوفان و روانشناسان معتقدند عزّتِ نفس باید مؤلفه‌های زیر را داشته باشد و هرچه انسان از اینها بیشتر برخوردار باشد، عزّت نفسش هم بیشتر خواهد بود: ۱) انسان به‌جد خواستار این باشد...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳