شکل و محتوا

تقابل ظاهر و باطن در جستجوی علل ریاکاری و ظاهرگرایی در جامعۀ ایرانی، از جمله مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد، تأکید افراطی ما ایرانیان بر «تقابل صورت و معنی»، «تقابل ظاهر و باطن» و «تقابل شکل و محتوا» است. رد پای این ثنویتِ صورت و معنی، و ظاهر...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳