عطار نیشابوری

پیام‌های عارفانه از عارفان تذکره الاولیاء ــ پيران آينۀ تو هستند؛ چنان بينی ايشان را كه تويی. (ابوالعباسِ قصّابِ آملی، ص 642) ــ هرگز كسی مرا نديده است و هركه مرا بيند، از من صفتِ خويش كند. (ابوالعباسِ قصّابِ آملی، ص 644) ــ بر لبِ دريای غيب ايستاده بودم، بيلی در دست....
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

پیام‌های زیبا از عارفان تذکره الاولیاء ــ عارف آن است كه جملۀ دلِ خويش به مولی داده باشد و تن به خَلْق. (ابوعلی جوزجانی، ص 563) ــ گمان نيكو بردن به خدا غايتِ معرفتِ خدا بُوَد و گمانِ بد بردن به نفْس، اصلِ معرفتِ نَفْس. (ابوعلی جوزجانی، ص 563) ــ صاحبِ استقامت...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

پیام‌های زیبا از عارفان تذکره الاولیاء ــ دندانم فرسوده شد از نعمتِ حق خوردن، و زبانم از كار شد از بس شكايت كردن. (ابوالحسن پوشنگی، ص 522) ــ تصوّف كوتاهیِ اَمَل است و مُداومت بر عمل. (ابوالحسن پوشنگی، ص 522) ــ نَفْس كه به فضای توحيد رسد، هزار بار خبيث‌تر و...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

پیام‌های زیبا از عارفان تذکره الاولیاء ــ خدای را مردان‌اند كه همه زنده بدو هستند و پاينده به مشاهدۀ او؛ اگر يک لحظه از مشاهدۀ حق بازمانند، جان از ايشان برآيد؛ بدو خسبند و بدو خورند و بدو گيرند و بدو روند و بدو بينند و بدو شنوند و بدو...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از سَری سَقَطی ــ ساكن شدن در كوه بس كاری نباشد. مرد بايد كه در ميان بازار مشغول تواند بود، چنان‌كه يک لحظه از حق تعالی غايب نشود. (ص 331) ــ خواهم كه همۀ اندوه‌هايی كه در دل‌های مردمان است، در دل من باشد، تا ايشان از اندوه فارغ...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از سهلِ تُستَری ــ خلق بر سه قسم‌اند: گروهی‌اند با خود به جنگ براي خدا، و گروهی اند با خلق به جنگ برای خدا، و گروهی‌اند با حق به جنگ برای خود كه چرا قضاي تو به رضای ما نيست و چرا مشيتِ تو به مُشاورتِ...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

چند پیام زیبا از ذوالنّون مصري ــ دوست ندارد خدا را، هركه خود را مشهور كند به دوستیِ او. (ص 146) ــ حق تعالی عزيز نكند بنده‌ای را به عِزّی عزيزتر از آن كه به وی نمايد خواریِ نَفْسِ او را. (ص 149) ــ بدان كه خوفِ آتش، در جنبِ...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

چند پیام زیبا از فضیل عیاض ــ شروع كردن آسان است، اما بيرون آمدن و خلاص يافتن دشوار. (ص 97) ــ برادرِ بی‌عيب مجوييد؛ كه نيابيد و بی برادر بمانيد. (ص 98) ــ وقتی بود كه آنچه می‌كردند، به ريا می‌كردند. اكنون بدانچه نمی‌كنند، ريا می‌كنند! (ص 98) ــ جوانمردی درگذشتن بُوَد از...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

پیشنهادی برای مطالعۀ منظومه‌های عرفانی عطار نیشابوری برخی از دوستان مایل هستند که برنامه‌ای برای مطالعۀ چهار منظومۀ عرفانی حکیمِ فرزانۀ نیشابور، عطار داشته باشند. به نظر من این سیر مطالعاتی مناسب است و اگر علاقه‌مندان به این ترتیب پیش بروند، به نتیجۀ مطلوب می‌رسند: 1) مطالعۀ «اسرارنامه». اسرارنامه 3307 بیت...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

معرفیِ چند اثر برگزيده دربارۀ عطّار نیشابوری و آثارِ او ـــ احمدی، بابک (1379). چهار گزارش از تذکره الاولیاء. تهران: نشر مرکز. ـــ پورنامداريان، تقی (1382). ديدار با سيمرغ. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ـــ ریتر، هلموت (1377). دریای جان. ترجمۀ عبّاس زریاب خویی مهرآفاقِ بایبوردی. تهران: الهدی. ـــ زرين كوب،...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳