عطار نیشابوری

عطار نیشابوری زمین، در جَنبِ این نُه چرخِ مینا چو خشخاشی بُوَد بر روی دریا ببین تا تو از این خشخاش چندی؟ سزد گر بر بروت خود بخندی (اسرارنامه، به تصحیح دکتر شفیعی کدکنی، ص 164)
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳