همه دروغ می‌گویند

تقابل ظاهر و باطن در جستجوی علل ریاکاری و ظاهرگرایی در جامعۀ ایرانی، از جمله مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد، تأکید افراطی ما ایرانیان بر «تقابل صورت و معنی»، «تقابل ظاهر و باطن» و «تقابل شکل و محتوا» است. رد پای این ثنویتِ صورت و معنی، و ظاهر...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

ظاهرگرایی و حل مسأله در یادداشت بالا گفتم که بین جلو صحنه و پشت صحنۀ زندگی‌ بسیاری از انسان‌ها فاصلۀ زیادی وجود دارد و آنها برای آن‌که بتوانند بر دیگران تأثیر بگذارند، یا برای آن‌که بتوانند تصویری نیکو از خود به دیگران نشان دهند، همۀ ناراحتی‌ها و آشفتگی‌های درونی خود...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳