تفاوت‌های فردی زن و مرد

تفاوت‌های فردی زن و مرد

زن و مرد اگرچه در اصل خلقت یکسانند و از نظر انسانی هیچ تفاوتی با هم ندارند، اما به جهتِ نقش‌های متفاوتی که در زندگی بر عهده دارند، دارای تفاوت‌های بنیادینی هستند و همین تفاوت‌های مهم در بدن، ذهن و روان باعث می‌شود که تفاهم میان زن و مرد بسیار دشوار شود؛ چراکه زنان غالباً از چشم‌اندازی زنانه به ارزیابی مردان می‌پردازند و مردان نیز از منظری مردانه درمورد زنان داوری می‌کنند. همین تفاوت در نگاه به آفاق هستی که لازمۀ وابستگیِ متقابل میان زن و مرد است و باعث قوام و دوام خانواده می‌شود، چه بسا سببِ سوء تفاهم‌ها و کشمکش‌‌های ویرانگری می‌شود و زن و مردی را که در کنار هم زندگی می‌کنند، به صورت دو جزیرۀ دور از هم که هیچ پلی میان آن دو وجود ندارد، درمی‌آورد. کم نیستند زنانی که می‌پندارند همسرانشان و دیگر مردانِ پیرامون آنها به هیچ روی قادر به فهمیدنِ منظور آنها نیستند و درمورد مردان نیز قضیه به همین منوال است. و البته هر دو جنس این فهمیده نشدن را ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری و فقدان محبتِ طرف مقابل خود می‌دانند، حال آنکه این سوء تفاهم‌ها بیش از آنکه ناشی از آن امور باشند، ریشه در «تفاوت منظر» دارند.

به نظر می‌رسد که راهِ حل این مشکل آن است که مرد و زن کوشش کنند از چشم‌اندازِ جنسِ مخالف به جهان نگاه کنند. خوشبختانه در سالیان گذشته پژوهش‌های سودمندِ فراوانی دربارۀ تفاوت‌های فردی زن و مرد انجام شده است و مطالعۀ دقیق این پژوهش‌ها می‌تواند تا حد زیادی پرده‌های بدفهمی و کج‌فهمی در میان زن و مرد را پاره کند و واقعیت‌های وجودی آنها را به هم نشان دهد. در زیر چند کتاب در این باره معرفی می‌کنم و امیدوارم که دوستان عزیزم با دقت آنها را مطالعه کنند و به این وسیله بر عمق و وسعتِ شادی و آرامشِ زندگیِ خانوادگی خود بیافزایند.

چند کتاب دربارۀ «تفاوت‌های فردی زن و مرد»

ـــ بارون- کوهن ، سایمون (۱۳۸۴). زن‌ چ‍ی‍س‍ت‌؟ م‍رد ک‍ی‍س‍ت‌؟ ت‍ف‍اوت‌ه‍ای‌ اس‍اس‍ی‌ زن‌ و م‍رد. ت‍رج‍م‍ه‌ گ‍ی‍س‍و ن‍اص‍ری‌. ت‍ه‍ران‌ : پ‍ل.

ـــ ت‍ان‍ن‌، دب‍ورا (۱۳۹۰). گفت و گوی زن و مرد بدون درک یکدیگر : گفت و شنود زنان و مردان. ترجمۀ ندا شادنظر، صدیقه مظلومی‌کلهرودی. تهران: نشر قطره‏.

ـــ ت‍ان‍ن‌، دب‍ورا (۱۳۸۴). م‍را ن‍م‍ی‌ف‍ه‍م‍ی‌، ت‍و ه‍م‌ م‍را ن‍م‍ی‌ف‍ه‍م‍ی‌. ت‍رج‍م‍ۀ م‍ه‍دی‌ ق‍راچ‍ه‌داغ‍ی‌ و زه‍ره‌ ف‍ت‍وح‍ی. ت‍ه‍ران‌: دایره: خاتون.

ـــ پ‍ی‍ز، آل‍ن (۱۳۸۳). چ‍را م‍ردان‌ ب‍ه‌ ح‍رف‌ زن‍ان‌ گ‍وش‌ ن‍م‍ی‌ده‍ن‍د و چ‍را زن‍ان‌ زی‍اد ح‍رف‌ م‍ی‌زن‍ن‍د و ب‍د پ‍ارک‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د …. . ت‍رج‍م‍ه‌ آل‍م‍ان‍ی‌ آی‍ن‍اگ‍ی‍ز؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر ج‍ان‌ ه‍پ‍ورث‌؛
م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ح‍س‍ن‌ ج‍ده‌دوس‍ت‍ان‌ و آذر م‍ح‍م‍ودی‌. ت‍ه‍ران‌: اش‍اره.

ـــ پ‍ی‍ز، آل‍ن‌ (۱۳۹۲). چرا مردان دروغ می‌گویند و زنان گریه می‌کنند؟ ترجمه حوریا موسایی؛ ویراستار شیرین وحدانی. تهران: نشر پارسینه.

ـــ پ‍ی‍ز، آل‍ن (۱۳۸۸). چرا مردان دلیل نمی‌آورند و زنان به کفش‌های بیش‌تری نیاز دارند؟ ترجمه میترا میرشکار. تهران: علم‏.

ـــ دی‌ ان‍ج‍ل‍ی‍س‌، ب‍ارب‍ارا (۱۳۹۰). اسراری درباره زنان که هر مردی باید بداند. مترجم آرمانوش باباخانیانس. تهران : نوین.

ـــ روژه، پیره(۱۳۷۷). روان شناسی اختلافی زن و مرد. ترجمه محمّد حسین سروری. تهران: جانزاده.

ـــ صحتی، اسدالله (۱۳۹۲). روان‌شناسی جنسیت، شخصیت و استعداد در قلمرو تفاوت‌های فردی. تبریز: هنر اول‏.‮

ـــ ک‍اوه‌، س‍ع‍ی‍د (۱۳۸۶). روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ارت‍ب‍اطی‌ دخ‍ت‍ران‌ و پ‍س‍ران‌. ت‍ه‍ران‌ : س‍خ‍ن.

ـــ گری، جان (۱۳۸۸). برخورد مریخ و ونوس: با درک تفاوت‌های زنان و مردان در برخورد با فشار عصبی، رابطه زناشویی خود را بهبود بخشید. ترجمه مهدی
قراچه‌داغی. تهران: پیکان.

ـــ گ‍ری‌، ج‍ان‌ (۱۳۹۲). مردان، زنان و روابط. مترجم آرمانوش باباخانیانس؛ ویراستار حسین محمدی. تهران: نوین‏.

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *