شرح داستان دقوقی و ابدال

داستان دقوقی و ابدال یکی از رازآلودترین و شگفت‌آورترین داستان‌های مثنوی است و مولانا در آن مباحث بسیار مهمی را مطرح کرده است. موضوع اصلی این داستان رابطۀ تسلیم و رضا با دعا است. به نظر مولانا، عارفانی که به مقام رضا رسیده‌اند، دعا را بوالفضولی در کار خدا می‌دانند و هیچ‌گاه برای دست‌یابی به خواستۀ خودشان دعا نمی‌کنند. 

گذشته از این موضوع مهم، مولانا بیش از هفتاد موضوع عمیق عرفانی، اخلاقی، روان‌شناختی و فلسفی دیگر را هم در لابه‌لای این داستان زیبا طرح کرده است؛ مسائلی از قبیل: دوزخِ اوصاف بودنِ عشق، عشق آگاپه‌ای، رابطۀ جزو و کل، تفاوت مِثل و مثال، جستجوی اولیای حق، تصعید رذائل نفسانی، تحلیل رابطۀ موسی و خضر، یگانگی اولیای حق، بی‌اعتنایی مردم به اولیای راستین حق و جذب شدن آنها به مدعیان دروغین،  چشم‌بندی خدا، تفاوت‌های عارفان و بیماران روانی، اولیای مشهور و اولیای مستور، رهایی یافتن از سیطرۀ زمان، رابطۀ زمان و رنج، تفسیر عرفانی نماز، تفاوت کورچشمی و کوردلی، حسام الدین چلپی، حسادت، خودبزرگ‌بینی، دعای بی‌خودانه، آخربینی و دوراندیشی، طلب و نهایتاً تفاوت دلِ راستین و دل دروغین. 

گذشته از این موضوعات مهم و جالب، داستان دقوقی داستانی دوصدایی است و مولانا در آن اجازه داده است که دو صدای کاملاً متفاوت، با رسایی و بلندی تمام، شنیده شوند؛ یکی صدای عارفانی که دعا را اعتراض به خواست خدا می‌دانند و آن را روا نمی‌شمارند و دیگر صدای عارفانی مانند دقوقی است که عاشقانه و بی‌خودانه دعا می‌کنند و از خدا حاجت می‌خواهند. مولانا این داستان را چنان هنرمندانه سامان داده و چنان غیر منتظره آن را به پایان رسانده است که خواننده را سراپا غرق حیرت می‌کند، به گونه‌ای که نمی‌داند باید با کدام صدا هم‌داستان و هم‌سو شود.

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش نخست)

ایرج شهبازی 

تاریخ: زمستان ۱۳۹۸

مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و چهار دقیقه

طرح بحث

مقدمه 

جایگاه داستان دقوقی در مثنوی

ماخذ داستان دقوقی

بازگویی داستان دقوقی به نثر

قرائت خلاصه داستان دقوقی

معرفی بیست مورد از مباحث داستان دقوقیدانلود سخنرانی

حجم فایل :28.885 مگابایت

شعرهای_مولانا_شرح_داستان_دقوقی_1 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش دوم)
ایرج شهبازی
تاریخ: زمستان ۱۳۹۸
مدت سخنرانی: یک ساعت و سی و چهار دقیقه
موضوع بحث
معرفی پنجاه مورد از مباحث داستان دقوقی


دانلود سخنرانی

حجم فایل :32.502 مگابایت

شعرهای_مولانا_شرح_داستان_دقوقی_2 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش سوم)
ایرج شهبازی
تاریخ: زمستان ۱۳۹۸
مدت سخنرانی: یک ساعت و ببست و هفت دقیقه
موضوع جلسه:
خواندن متن کامل داستان دقوقی و ابدال برای دست‌یابی به چارچوب کلی داستان


دانلود سخنرانی

حجم فایل :30.003 مگابایت

دقوقی و ابدال- بخش سوم | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش چهارم)
ایرج شهبازی
تاریخ: زمستان ۱۳۹۸
مدت سخنرانی: یک ساعت و ببست و سه دقیقه
طرح بحث
شرح ابیات ۱ تا ۲۱
بررسی کلمه احکام در مثنوی
ویژگی‌های کسانی که به مقام رضا رسیده‌اند
چند‌صدایی در مثنوی
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :19.154 مگابایت

شعرهای_مولانا_شرح_داستان_دقوقی_4 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش پنجم)
ایرج شهبازی
تاریخ: زمستان ۱۳۹۸
مدت سخنرانی: یک ساعت و ببست و شش دقیقه
طرح بحث
ادامه شرح ابیات ۱ تا ۲۱
درنگی در نگاه مولانا به مسئله قضا
۱) قضا و سرنوشت ازلی
۲) حقیقت قضا از نگاه مولانا
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :29.550 مگابایت

شعرهای_مولانا_شرح_داستان_دقوقی_5 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش ششم)
ایرج شهبازی
تاریخ: زمستان ۱۳۹۸
مدت سخنرانی: یک ساعت و نوزده دقیقه
طرح بحث
شرح ابیات ۱۷ تا ۲۰
۱-۱) انواع دعا
۱-۲) دعای حاجت‌
۱-۳) دعای محبت
۳) دعای طاعت
۱-۴) دعای بی‌خودانه
۲) نسبت عرفان و اخلاق
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :27.193 مگابایت

شعرهای_مولانا_شرح_داستان_دقوقی_6 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش هفتم)
ایرج شهبازی
تاریخ: زمستان ۱۳۹۸
مدت سخنرانی: یک ساعت و یک دقیقه
طرح بحث
شرح ابیات ۱۸ تا ۲۰
۱) شفاعت
۲) بی‌صفتی
۳) بی‌صفتی و خودشناسی
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :21.006 مگابایت

اشعار_مولانا_شرح_داستان_دقوقی_۷ | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش هشتم)
ایرج شهبازی
تاریخ: زمستان ۱۳۹۸
مدت سخنرانی: یک ساعت و سی و چهار دقیقه
طرح بحث
– شرح ابیات ۲۱ تا ۳۱
-عشق نامشروط
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :32.318 مگابایت

دقوقی و ابدال- بخش هشتم | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش نهم)
ایرج شهبازی
تاریخ: تابستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و شش دقیقه
طرح بحث
شرح ابیات ۳۰ تا ۳۶
۱) آب‌سان بودن عارف
۲) رابطه جزو و کل
۳) تفاوت مثل و مثال
— در دقیقه ۲۱، به اشتباه، بجوشد را بجوید خواندم.
— در دقیقه ۶۴، به اشتباه، نیاید رو نیابد خواندم.
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی (https://t.me/irajshahbazi/3511) که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :79.579 مگابایت

نقل قول - دقوقی - 9 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش دهم)
ایرج شهبازی
تاریخ: تابستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و سی و پنج دقیقه
طرح بحث
شرح ابیات ۳۷ تا ۵۲
تصعید نفس
۱) ضرورت سویه‌های تاریک وجود برای زندگی انسان
۲) سه رویکرد کلان به نفس
۳) ساز و کار تصعید نفس
۴) تصعید حرص
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی (https://t.me/irajshahbazi/3511) که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :87.682 مگابایت

نقل قول - دقوقی - 10 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش یازدهم)
ایرج شهبازی
تاریخ: تابستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و سی و شش دقیقه
طرح بحث
شرح ابیات ۵۳ تا ۶۲
۱) درنگی در داستان موسی و خضر
۱-۲) فروتنی علمی و کنج‌کاوی
۱-۲) مقایسه داستان مولانا و شمس با داستان موسی و خضر
۲) راه رفتن عاشق
۳) سفر
۳-۱) تفاوت انسان‌ها در زمینه سفر
۳-۲) نقش سفر در رشد مادی و معنوی انسان
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی (https://t.me/irajshahbazi/3511) که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :88.028 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 11 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش دوازدهم)
ایرج شهبازی
تاریخ: تابستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و سی و دو دقیقه
طرح بحث
۱) ادامه بحث سفر
۱-۱) هدف سفر
۱-۲) بی‌فایده شدن سفر بر اثر خودبینی انسان
۱-۳) سفر درونی (سیر بی‌چون)
۲) شرح ابیات ۶۲ تا ۶۴
۲-۱) ساحل
۲-۲) غروب و شام
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی (https://t.me/irajshahbazi/3511) که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :84.768 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 12 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش سیزدهم)
ایرج شهبازی
تاریخ: تابستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و سی و دو دقیقه
طرح بحث
شرح بیت ۶۵
۱) رمزگشایی از شمع
۲) بحثی کوتاه درباره مصدر جعلی
۳) بحثی مختصر درباره مکاشفه
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی (https://t.me/irajshahbazi/3511) که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :84.891 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 13 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش چهاردهم)
ایرج شهبازی
تاریخ: تابستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و سی و هفت دقیقه
طرح بحث
شرح ابیات ۶۶ تا ۷۲
وحدت اولیا
۱) مقدمه
۲) انواع وحدت اولیا
۲-۱)‌ وحدت اولیا در سطح اخلاقی
۲-۲) وحدت اولیا در سطح کارکردی
۲-۳) وحدت اولیا در سطح عرفانی
۳) بررسی و نقد نظریه وحدت اولیا
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی (https://t.me/irajshahbazi/3511) که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :88.833 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 14 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش پانزدهم)
ایرج شهبازی
تاریخ: تابستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و چهار دقیقه
طرح بحث
شرح ابیات ۶۸ و ۶۹
چشم‌بندی خدا (بخش نخست)
مقدمه
۱) بحثی کوتاه درمورد چشم‌بندی
۲) چشم‌بندی خدا
۳) اَشکال چشم‌بندی خدا
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی (https://t.me/irajshahbazi/3511) که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :77.256 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 15 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش شانزدهم)
ایرج شهبازی
تاریخ: تابستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و سی دقیقه
طرح بحث
چشم‌بندی خدا (بخش دوم)
۱) ادامه بحث اَشکال چشم‌بندی خدا
۲) سازوکارها و مصادیق چشم‌بندی خدا
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی (https://t.me/irajshahbazi/3511) که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :82.438 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 16 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش هفدهم)
ایرج شهبازی
تاریخ: زمستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و هشت دقیقه
طرح بحث
شرح ابیات ۷۰ تا ۷۴
چشم‌بندی‌های خدا (بخش سوم)
۱) مقاصد خدا از چشم‌بندی
۲) چشم‌بندی‌های خدا در رابطه با اولیا و عارفان
۳) راه‌های تشخیص چشم‌بندی‌های خدا و رهایی یافتن از آنها
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی (https://t.me/irajshahbazi/3511) که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :80.700 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 17 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش هجدهم)
ایرج شهبازی
تاریخ: زمستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و سی و شش دقیقه
طرح بحث
شرح ابیات ۷۲ تا ۷۸
۱) بیان‌ناپذیری تجربه‌ی عرفانی
۱-۱) نظریه‌ی عواطف
۱-۲) نظریه‌ی نارسایی فهم مخاطب
۱-۳) نظریه‌ی نارسایی زبان
۱-۴) نظریه‌ی فروپاشی عقل عارف در هنگام تجربه‌ی عرفانی
۱–۵) نظریه‌ی بیان‌ناپذیری برخی از یافته‌های عرفانی
۲) هوش از نگاه مولانا
۲-۱)‌ انواع هوش
۲-۱-۱) هوش متعارف (هوش مثبت و هوش منفی)
۲-۱-۲) هوش معنوی
۲-۲) راه‌های شکوفا کردن هوش معنوی
۲-۲-۱) بی‌هوشی
۲-۲-۲) بی‌حسی
♦️برای مطالعه‌ی بیشتر درباره‌ی بیان‌ناپذیری تجربه‌ی عرفانی نگاه کنید به ۱) عرفان و فلسفه، از والتر استیس، ترجمه‌ی بهاء الدین خرمشاهی، فصل ششم و ۲) زبان عرفان، از علی‌رضا فولادی، از صفحه‌ی ۶۹ به بعد.
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی (https://t.me/irajshahbazi/3511) که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :88.323 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 18 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش نوزدهم)
ایرج شهبازی
تاریخ: زمستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و هشت دقیقه
طرح بحث
شرح ابیات ۷۹ تا ۱۱۵
رمزگشایی از نماد درخت در آثار مولانا
مقدمه
۱) درخت جاودانگی
۲) استفاده کردن از درخت برای تبیین مسائل عرفانی
۳) تشبیه کردن اولیای خدا به درخت
۴) ویژگی‌های لازم برای تبدیل شدن به یک درخت تناور سایه‌گستر
۴-۱) ترک خودبینی
۴-۲) فروتنی و افتادگی
۴-۳) وفای به عهد
۴-۴) هرس کردن زوائد از شاخسار درخت دل
۴-۵) صبر
۴-۶) آزاد شدن از زندان مادیات
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی (https://t.me/irajshahbazi/3511) که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :81.042 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 19 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش بیستم)
ایرج شهبازی
تاریخ: زمستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و سه دقیقه
طرح بحث
تجربه‌ی عرفانی و اختلال روانی (بخش اول)
مقدمه
– ضرورت و اهمیت بحث
– سوگیری‌های محققان هنگام بررسی مسأله‌ی عرفان و اختلال روانی
– تحول تاریخی نظریات روان‌شناسان درمورد عرفان
۱) علل متهم شدن عارفان به بیماری روانی
۱-۱) بیمار بودن برخی عارفان
۱-۲) روی آوردن افراد مشکل‌دار به عرفان
۱-۳) وجود افراد غیرعارف که دارای تجربیات و ادراکات غیرعادی هستند
۱-۴) بستر مناسب برای رشد مدعیان در عرفان
۱-۵) ریاضت‌های نامتعادل و نامعقول
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی (https://t.me/irajshahbazi/3511) که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :76.810 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 20 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش بیست و یکم)
ایرج شهبازی
تاریخ: زمستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و نُه دقیقه
طرح بحث
تجربه‌ی عرفانی و اختلال روانی (بخش دوم)
۱) ادامه‌ی بحث علل متهم شدن عارفان به بیماری روانی
۱-۶) قیاس به نفس
۱-۷) گام گذاشتن عارفان در راه کم‌رهرو
۱-۸) دیوانه‌نمایی برخی از عارفان
۲) مقایسه‌ی عارفان با بیماران روانی
۳) ویژگی‌هایی که عارفان را از بیماران روانی متمایز می‌کنند
♦️در دقیقه‌ی ۳۴، اشتباهاً به جای ابولهب گفته‌ام ابوطالب
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی (https://t.me/irajshahbazi/3511) که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :82.068 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 21 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش بیست و دوم)
تاریخ: زمستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و نوزده دقیقه
طرح بحث
شرح ابیات ۱۱۵ تا ۱۲۱
۱) قحطی گوش (بحثی درباره‌ی شنیدن)
۱-۲) شنیدن در روابط انسانی
۱-۲) شنیدن در سلوک عرفانی
۲) شعور هستی
مقدمه
۲-۱) سرچشمه‌های نظر مولانا درباره‌ی شعور موجودات
۲-۲) مولانا و شعور هستی
۲-۳) درنگی در نظریه‌ی شعور هستی
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی (https://t.me/irajshahbazi/3511) که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :72.488 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 22 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش بیست و سوم)
تاریخ: زمستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و هفت دقیقه
طرح بحث
شرح ابیات ۱۲۳ تا ۱۳۶
۱) ادامه‌ی بحث شعور هستی
۱-۲) نظام اخلاقی جهان
۱-۲) عشق کیهانی
۲) اشراف بر ضمایر
مقدمه
۲-۱) نمونه‌هایی از اشراف بر ضمایر در مثنوی
۲-۲) تبیین‌های مولانا از مسأله‌ی اشراف بر ضمایر
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :80.252 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 23 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش بیست و چهارم)
تاریخ: زمستان ۱۴۰۱
مدت سخنرانی: یک ساعت و سی و یک دقیقه
طرح بحث
شرح ابیات ۱۳۷ تا ۱۴۲
۱) هم‌نشینی و نیاز
۲) رَستن از زمان
مقدمه
۲-۱) توصیف خارج شدن از زمان
۲-۲) تبیین‌های رهایی یافتن از زمان
۲-۳) آثار رهایی یافتن از زمان
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :52.505 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 24 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش بیست و پنجم)
تاریخ: بهار ۱4۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و چهار دقیقه
طرح بحث
شرح ابیات ۱۴۳ تا ۱۵۶
کوری و کوردلی از نگاه مولانا
مقدمه
۱) درنگی در ملعون بودن ناقص
۲) ما هیچ ما نگاه
۳) کوردلی؛ نابینایی واقعی
۴) نشانه‌های کوردلی
۵) عصاکش
۶) نابینایی ارزشمند
۷) چند نکته درمورد برخورد با نابینایان
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.
✅ این بخش را با نهایت احترام، به بانوی بلندهمت و نیک‌اندیش، سرکار خانم هما خانجانی تقدیم می‌کنم که با وجود محرومیت از نعمت بینایی، در نهایت نشاط و امید زندگی می‌کنند و زندگی بسیار پربار و زیبایی دارند.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :76.982 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 25 - | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش بیست و ششم)
تاریخ: بهار ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و هشت دقیقه
طرح بحث
شرح ابیات ۱۵۳ تا ۱۵۵
کفر از نگاه مولانا (بخش اول)
طرح بحث
مقدمه
۱) کفر در قرآن
۱-۱) کفر در برابر شکر
۱-۲) کفر در برابر ایمان
۱-۳) کفر و شرک
۱-۴) عناصر اصلی کفر
۲) کفر از نگاه مولانا
۲-۱) اختیاری بودن کفر
۲-۲) ویژگی‌های کافر
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :81.471 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 26 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش بیست و هفتم)
تاریخ: بهار ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و هفت دقیقه
طرح بحث
شرح ابیات ۱۵۳ تا ۱۵۵
کفر از نگاه مولانا (بخش دوم)
طرح بحث
۱) ادامه‌ی بحث ویژگی‌های کافر
۲) شفقت ورزیدن بر کافران
۳) کفر از نگاه عارفان
۴) کفر از نگاه حافظ
۵) چند نکته به عنوان ختم سخن
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :79.670 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 27 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش بیست و هشتم)
تاریخ: بهار ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت بیست و شش دقیقه
طرح بحث
شرح ابیات ۱۵۰ تا ۱۵۶
طرح بحث
۱) اشاره‌ی مختصری به پلیدی درون
۲) بوشناسی از نگاه مولانا
مقدمه
۲-۱) بوی فضیلت و بوی رذیلت
۲-۲) بوی جنسیت
۲-۳) بوی انسان
۲-۴) رسواگری بو
۲-۵) بوشناسی
۲-۶) بو به مثابه راهنمای سلوک
۲-۷) وظیفه‌ی اخلاقی ما در پراکندن بوی خوش در جهان
۳) در حسرت فهم درست (اشاره‌ای کوتاه به برخی از موانع سخن گفتن مولانا)
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :79.617 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 28 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش بیست و نهم)
تاریخ: بهار ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و سی و یک دقیقه
طرح بحث
شرح ابیات ۱۵۸ تا ۱۶۵
دخل و خرج در امور معنوی
طرح بحث
مقدمه
۱) راه‌های خرج کردن سرمایه‌های درونی
۱-۱) استفاده‌ی نادرست از حواس پنج‌گانه
۱-۲) پراکندگی روانی
۱-۳) هم‌نشینی با افراد ناشایسته
۱-۴) هوای نفس
۲) راه‌های دخل در امور معنوی
۲-۱) عبادت
۲-۲) خلوت‌نشینی
۲-۳) سکوت و کم‌گویی
۲-۴) قبض
۲-۵) استفاده‌ی فضیلت‌مندانه از حواس
۲-۶) بستن حواس
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :83.336 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 29 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش سی‌ام)
تاریخ: بهار ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و سی و چهار دقیقه
شرح ابیات ۱۶۴ تا ۱۸۹
شهوت و میل جنسی از نگاه مولانا
طرح بحث
مقدمه
۱) بررسی کلمه‌ی شهوت در نظر قدما
۲) ضرورت شهوت برای زندگی این‌جهانی
۳) نقدی بر نگاه قدما به شهوت و ازدواج
۴) آفات و آسیب‌های شهوت‌رانی
۴-۱) قتل و تجاوز
۴-۲) از بین رفتن واقع‌بینی
۴-۳) کوچک کردن خطرات در چشم انسان
۴-۴) دل‌پذیر کردن زشتی‌ها در نظر انسان
۴-۵) دور کردن انسان از معنویت
۴-۶) تولید کردن درد و رنج
۴-۷) از بین بردن پاک‌دامنی
۵) ارزش و اهمیت مهار کردن میل جنسی
۶) راه‌کارهایی برای مهار کردن شهوت
۶-۱) شادی و لذت بزرگتر
۶-۲) استفاده کردن از عبادت
۶-۳) قرار ندادن خود در موقعیت‌های خطرناک
۷) نقدی بر نظریه‌ی ارضای آزادنه‌ی میل جنسی
۸) آفات سرکوب کردن میل جنسی
۹) درنگی در هرزه‌نگاری‌های مولانا
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.
♦️در دقیقه‌ی هفتاد و دو، چند جمله ضبط نشده و مطلب ناقص مانده است.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :86.796 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 30 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش سی‌ و یکم)

تاریخ: بهار ۱۴۰۲

مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و نُه دقیقه

شرح ابیات ۱۹۰ تا ۲۲۸؛ نیایش از نگاه مولانا

 

طرح بحث

مقدمه

۱) بررسی نیایش از منظری کارکردگرایانه

۳) ضرورت و اهمیت دعا در زندگی انسان

۴) حقیقت دعا

۲) بی پاسخ نماندن دعا

 

♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید. 

♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید. دانلود سخنرانی

حجم فایل :81.538 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 31 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش سی‌ و دوم)

تاریخ: بهار ۱۴۰۲

مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و دو دقیقه

شرح ابیات ۱۹۰ تا ۲۲۸؛ ادامه‌ی بحث نیایش از نگاه مولانا

طرح بحث

۱) شرایط استجابت دعا

۱-۱) خلوص و اضطرار

۱-۲) درد و سوز

۱-۳) بر زبان آوردن دعا

۱-۴) گریه و زاری

۱-۵) مغرور نشدن

۱-۶) آگاهی دعاکننده از وضعیت خود

۱-۷) با جان پاک دعا کردن

۱-۸) دعا کردن با زبان دیگران

۱-۹) بی‌خودانه دعا کردن

 

۲) دلایل مستجاب نشدن دعا

۲-۱) گناهان

۲-۲) مصلحت دعاکننده

۲-۳) عشق خدا به شخص دعاکننده

 

۳) فواید دعا

۳-۱) دست‌یابی به خواسته‌های خود از راهی غیرعادی

۳-۲) پالایش شدن وجود از آلودگی‌ها

۳-۳) رهایی یافتن انسان از رنج‌هاو دردها

۳-۴) درمان شدن بیماری‌های جسمی

 

♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید. 

♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید. دانلود سخنرانی

حجم فایل :75.422 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 32 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش سی‌ و سوم)
تاریخ: تابستان ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و شش دقیقه
شرح ابیات ۲۱۴ تا ۲۱۶؛ بی‌خودی و بی‌خویشی
طرح بحث
مقدمه
۱) بی‌خویشی عرفانی
۲) بی‌خویشی در معنای نفی خودی
۳) آثار و نتایج بیخودی عرفانی
۳-۱) خودشناسی
۳-۲) رهایی از ظاهربینی
۳-۳) نیرومند و رویین‌تن شدن
۳-۴) رهایی یافتن از عقل
۳-۵) زیاد شدن سرعت سلوک
۳-۶) شایستگی دریافت اسرار
۳-۷) سلب مسئولیت
۴) دعای بیخودانه
۵) بی‌خویشی و کمال عرفانی
**۶) سوء استفاده از بیخودی
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :79.563 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 33 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش سی‌ و چهارم)
تاریخ: تابستان ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و نُه دقیقه
شرح ابیات ۲۰۸ تا ۲۱۱ و ابیات ۲۱۹ تا ۲۲۱؛ کَرَم و رحمت خدا
طرح بحث
۱) درنگی در کرم خدا و انسان
۲)‌‌ درنگی در رحمت خدا و انسان
۳) برخی از ویژگی‌های کرم و لطف خدا
۴) راه‌های بهره گرفتن از کرم و لطف خدا
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :81.719 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 34 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش سی‌ و پنجم)
تاریخ: تابستان ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و هشت دقیقه
شرح ابیات ابیات ۲۱۹ تا ۲۲۱؛ دیگرخواهی و شفقت (با نگاهی به نظریه‌ی “خودگرایی روان‌شناختی: و نظریه‌ی “خودگرایی اخلاقی”)
طرح بحث
مقدمه
۱) خودگرایی روان‌شناختی
۱-۱) دلایل طرف‌داران نظریه‌ی خودگرایی روان‌شناختی
۱-۲) نقدهای نظریه‌ی خودگرایی روان‌شناختی
۲)‌‌ خودگرایی اخلاقی
۲-۱) دلایل طرف‌داران نظریه‌ی خودگرایی اخلاقی
۲-۲) نقدهای نظریه‌ی خودگرایی اخلاقی
ختم سخن
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :80.779 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 35 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش سی‌ و ششم)
تاریخ: تابستان ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و سی و چهار دقیقه
شرح ابیات ابیات ۲۲۲ تا ۲۲۶؛ خودبزرگ‌بینی ادراکی
طرح بحث
مقدمه
۱) توهم واقع‌بینی
۲) خطاهای ساختاری
۳) خودبزرگ‌بینی غریزی
۴) خودبزرگ‌بینی ادراکی
۴-۱) نقاط قوت خود را معیار موفقیت دانستن
۴-۲) توهم موافقت دیگران
۴-۳) خطای انتساب
۴-۴) مثبت‌اندیشی و مثبت‌نمایی درباره‌ی خود
۴-۵) کوچک‌نمایی یا بزرگ‌نمایی درباره‌ی نقش خود
۴-۶) یگانه دانستن خود
۴-۷) خطا در یادآوری گذشته
۴-۸) نقدناپذیری و توهم معصومیت
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :86.548 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 36 (1) | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش سی‌ و هفتم)
تاریخ: تابستان ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و سی و یک دقیقه
شرح ابیات ابیات ۲۲۴ تا ۲۲۹؛ حیله‌گری
طرح بحث
مقدمه
۱) دو نوع حیله‌گری
۱-۱) حیله‌گری پسندیده
۱-۲) حیله‌گری ناپسند
۲) درنگی در حقیقت حیله‌گری ناپسند
۳) بی‌فایده بودن حیله‌گری در مسائل اصلی زندگی
۴) مرگ پیش از مرگ و حیله‌گری
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :83.428 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 37 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش سی‌ و هشتم)

 

تاریخ: تابستان ۱۴۰۲

 

مدت سخنرانی: یک ساعت و سی و یک دقیقه

 

شرح ابیات ابیات ۲۲۴ تا ۲۳۹؛ محبوبیت‌طلبی و دعوت

 

طرح بحث

 

۱) محبوبیت‌طلبی و مدح‌جویی

۱-۱) اشاره‌ای به آفات و آسیب‌های محبوبیت‌طلبی

۱-۲) چند راه‌کار برای رهایی از زندان محبوبیت و مدح‌جویی

 

۲) دعوت

۲-۱) ویژگی‌های دعوت‌های راستین و دروغین

۲-۲) درنگی در مفهوم دعوت در ادیان سامی

 

♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید. 

 

♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید. دانلود سخنرانی

حجم فایل :83.773 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 38 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش سی‌ و نهم)
تاریخ: تابستان ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: یک ساعت و سی و چهار دقیقه
شرح ابیات ابیات ۲۳۹ تا ۲۷۶؛ دل
طرح بحث
مقدمه
۱) معانی گوناگون دل در سه دفتر اول مثنوی
۱-۱) شکم
۱-۲) مرکز احساسات و عواطف
۳-۳) مرکز ادراکات و اندیشه‌ها
۳-۴) مرکز ادراکات الهی و اندیشه‌های معنوی
۲) امکان رشد یا سقوط دل
۳) احترام گذاشتن به دل‌ها
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :86.857 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 39 | دانلود فایل PDF

شرح داستان دقوقی و ابدال (بخش پایانی)
تاریخ: تابستان ۱۴۰۲
مدت سخنرانی: پنجاه و شش دقیقه
شرح ابیات ابیات ۲۷۷ تا ۳۰۱
طرح بحث
۱) اشاره‌ای به وحدت اولیا و خدا
۲) نکته‌ای درباره‌ی چشم ابلیسانه
۳) درنگی درمورد جذبه‌ی خدا و کوشش انسان
♦️برای مشاهده متن اشعار مولانا در داستان دقوقی و ابدال، به فایل پی دی افی که همراه بخش سوم است، نگاه کنید.
♦️برای مشاهده اشعار مولانا در شرح داستان دقوقی، به فایلی که به ضمیمه همین داستان، به شما تقدیم می‌شود، نگاه کنید.


دانلود سخنرانی

حجم فایل :51.654 مگابایت

نقل قولها - دقوقی و ابدال - 40 | دانلود فایل PDF

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *مریم
با سلام و وقت بخیر مطالب بسیار عالیست من بعضی قسمت ها را چندین بار گوش دادم واز استاد شهبازی بی نهایت سپاسگزارم


مژده کاظمیان
سلام واحترام این قسمت مثنوی روخیلی دوست دارم ومرتب گوش میکنم باتشکر ازاقای دکتر شهبازی وعزیزانی که زحمت کشیده انددرتهیه این مطالب معنوی سلامت وتندرست باشید


سعید
سلام و ادب استاد بزرگوار امید وارم که همیشه با سرزندگی گل‌های بهار و شکوفه های بهاری باشید شما هدیه شگرف الهی هستید و توفیقی برای این حقیر که از تمامی دروس داده شده به اندازه خودم برداشت کنم که در راه خداشناسی و آگاهیم بهره مند شوم خدا را شاکرم و قدردان استاد عزیز.درود بر شما


مهدی
بی نظیر بود.اینقدر حاشیه های بحث زیباست که گاهی کلا اصل بحث رو فراموش میکنم.بسیار ممنونم استاد گرانقدر


مهدی
بی نظیر بود.اینقدر حاشیه های داستان و زیبا بیان میکنید که گاهی دوست دارم تو همین حاشیه ها بمونیم و وارد قسمت اصلی داستان نشیم. بسیار ممنونم


سهیلا خالدی
با تشکر فراوان از زحمات استاد بسیار استفاده کردم


مظاهر صابری
سلام و درود برشما، در داستان دقوقی یک انتقاد اخلاقی از کشتن زرگر و اختیارات ولی داشتید،همچنین همین موضوع در خصوص قرآن و حضر و ابراهیم بیان شد .به استحضار می رسانم که احتمالا این موضوع چون اسطوره ای و مثال هستند در واقع کسی کشته نشده و یا رضایت به کشتن کسی نداده اند ، میشه گفت مصداق این غزل: نه که قصّاب، به خنجر، چو سرِ میش بِبُرَّد نَهِلد کُشتۀ خود را، کُشد، آن‌گاه کشاند چو دَمِ میش نمانَد، ز دَمِ خود کندش پُر تو ببینی دَمِ یزدان به کجاهات رساند به مَثَل گفتم این را، و اگرنه کَرَمِ او نکُشد هیچ‌کسی را و ز کُشتن برهاند


لیلی راد
باسلام و عرض ادب خدمت استاد عزیز و همه دست اندرکاران تهیه این فایلها ،عاااالی عاااالی ،بسیار زیبا و تاثیر گذار


جمال
سلام استاد بی صبرانه منتظر قسمت‌های بعد هستم. از خداوند توفیق و سلامت و شادی برایتان آرزو دارم


مهدی
من بسیارخوشحال شدم که با کانال تلگرامی استادشهبازی آشنا شدم،سعادتی بودکه خداوندبه من داد.بعدچندین جلسه گوش دادن به داستانهای دقوقی..باعث شدکه دوسه کتاب از مثنوی معنوی بگیرم که یکی ازانها پیمانه ودانه بود....ممنون ازکانال پرباروزیبا...آرزوی سلامتی وسعادت برای استاد شهبازی میکنم


زهرا
سلام، فقط خواستم بگم ، بسیار عالی ،صدا عالی ،بیان عالی استاد شهبازی زنده باشید و سلامت. بسیار ممنون از همه دست اندکاران .


مینا
سلام استاد بزرگوار خیلی خوشحالم از برکت دانش وجود شما بهره مند میشم و متشکرم بابت ارایه سخاوتمندانه دانش و آگاهی بی نظیر تون این بنده حقیر تا همیشه قدردان و دعاگوی همیشگی تون هستم پایدار باشید


محمد لقمان حسینی
سلام. ضمن تشکر وسپاس. امیدوارم که همیشه همچنین جلساتی برگزار گردد.


مهرداد
عاااالی است. چند بار گوش کردم و باز هم باید هر چند وقت یکبار بهره برد. ضروریه که متن سخنرانی پیاده سازی بشه.


شهره ضمیریان
بسیار بسیار عالی بود