معرفیِ چند اثر برگزیده دربارۀ عطّار نیشابوری و آثارِ او

معرفیِ چند اثر برگزیده دربارۀ عطّار نیشابوری و آثارِ او

ـــ احمدی، بابک (۱۳۷۹). چهار گزارش از تذکره الاولیاء. تهران: نشر مرکز.

ـــ پورنامداریان، تقی (۱۳۸۲). دیدار با سیمرغ. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ـــ ریتر، هلموت (۱۳۷۷). دریای جان. ترجمۀ عبّاس زریاب خویی مهرآفاقِ بایبوردی. تهران: الهدی.

ـــ زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۸۶). صدای بال سیمرغ: دربارۀ زندگی و اندیشۀ عطّار. تهران: سخن.

ـــ صارمی، سهیلا (۱۳۸۲). سیمای جامعه در آثار عطّار. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ـــ صارمی، سهیلا (۱۳۸۶). مصطلحاتِ عرفانی و مفاهیم برجسته در زبان عطّار. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ویراست دوم.

ـــ ص‍ن‍ع‍تی‌ن‍ی‍ا، ف‍اطم‍ه (۱۳۶۹). مآخ‍ذِ ق‍ص‍ص‌ و ت‍م‍ثیلات‌ م‍ث‍ن‍وی‌ه‍ای‌ عطّار نیش‍اب‍وری. ت‍ه‍ران‌: زوار.

ـــ فروزانفر، بدیع الزّمان (۱۳۸۹). شرح احوال و نقد آثار شیخ فریدالدین عطّار نیشابوری. تهران: معین.

ـــ ک‍زازی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن (۱۳۸۷). پارسا و ترسا: گزارشی از داستان شیخ صنعان. ‏ تبریز ‏ : آیدین. ویراست دوم.

ـــ م‍ی‍ران‍ص‍اری‌، ع‍ل‍ی ‌(۱۳۷۴). ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ی‍خ‌ ف‍ری‍دال‍دی‍ن‌ عطّار ن‍ی‍ش‍اب‍وری. ‏ ت‍ه‍ران‌ ‏ : ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی.

ـــ نیاز کرمانی، سعید (۱۳۲۰). جستجو در احوال و آثار فرید الدین عطّار نیشابوری. تهران: اقبال.

* مجموعۀ لوح فشردۀ «منطق الطیرِ عطّار نیشابوری»، اثر مؤسسه فرهنگی ــ هنری ماهور، یکی از بهترین آثار در زمینه عطّار‌شناسی است. در این لوح فشرده منطق الطیرِ عطّار، توسط دکتر محمد جعفر محجوب شرح و تفسیر شده و با صدایی دلنشین قرائت شده است. برای همه کسانی که به عطّار و منطق الطیر علاقه دارند، این اثر بسیار شیرین و دلنشین است.

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *