معرفی چند اثر برگزیده درباره حافظ و اشعارِ او

معرفیِ چند اثر برگزیده درباره حافظ و اشعارِ او

ـــ آشوری، داریوش (۱۳۷۹). ع‍رف‍ان‌ و رن‍دی‌ در ش‍ع‍ر ح‍اف‍ظ(ب‍ازن‍گ‍ری‍س‍ت‍ه‌ی‌ ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍اف‍ظ). ویراست ۲؛ با بازنگری اساسی و کاست و افزود بسیار. ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز.

ـــ اس‍لام‍ی‌ن‍دوش‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ (۱۳۷۴). م‍اج‍رای‌ پ‍ای‍ان‌ن‍اپ‍ذی‍ر ح‍اف‍ظ. [ت‍ه‍ران‌]: ی‍زدان‌‏ ، ۱۳۷۴.

ـــ برزگرِ خالقی‌، محمد رضا‌ (۱۳۸۲). شاخِ نباتِ حافظ. تهران : زوّار.

‏ـــ پ‍ورن‍ام‍داری‍ان‌، ت‍ق‍ی (۱۳۸۲). گ‍م‍ش‍دۀ‌ ل‍ب‌ دری‍ا: ت‍ام‍ل‍ی‌ در م‍ع‍ن‍ی‌ و ص‍ورت‌ ش‍ع‍ر ح‍اف‍ظ. ت‍ه‍ران‌: س‍خ‍ن‌.‏ ‏

ـــ خ‍رم‍ش‍اهی‌، ب‍ه‍اءال‍دین‌ (۱۳۷۲). حافظ نامه. تهران : علمی فرهنگی و سروش.

ـــ خ‍رم‍ش‍اه‍ی‌، ب‍ه‍اءال‍دی‍ن (۱۳۷۳). ح‍اف‍ظ‌ن‍ام‍ه‌: ش‍رح‌ ال‍ف‍اظ، اع‍لام‌، م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ و اب‍ی‍ات‌ دش‍وار ح‍اف‍ظ. وی‍راس‍ت‌ ۲. ‏ ت‍ه‍ران‌ ‏ : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (۱۳۷۴). حافظ. تهران: بنیانگذاران فرهنگ امروز.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (۱۳۸۴). ذهن و زبان حافظ. چاپ هشتم/ ویراست سوم. تهران: ناهید.

ـــ دش‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌(۱۳۸۱). ن‍ق‍ش‍ی‌ از ح‍اف‍ظ. ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر.

ـــ رج‍ائ‍ی‌، اح‍م‍دع‍ل‍ی، (بی تاریخ). ف‍ره‍ن‍گ‌ اش‍ع‍ار ح‍اف‍ظ. ت‍ه‍ران‌:زوار‏ .

ـــ ری‍اح‍ی‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌ (۱۳۷۴). گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌: در ش‍ع‍ر و ان‍دی‍ش‍ه‌ ح‍اف‍ظ. ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‍ی.

ـــ زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن (۱۳۷۳). از ک‍وچۀ‌ رن‍دان‌: درب‍اره‌ زن‍دگ‍ی‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ ح‍اف‍ظ. ت‍ه‍ران‌: س‍خ‍ن.

ـــ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ک‍دک‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا (۱۳۸۸). ای‍ن‌ ک‍ی‍م‍ی‍ای‌ ه‍س‍ت‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و ی‍ادداش‍ت‌ه‍ای‌ اس‍ت‍اد دک‍ت‍ر ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ک‍دک‍ن‍ی‌ درب‍اره‌ ح‍اف‍ظ. ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ول‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ درودی‍ان‌. ت‍ب‍ری‍ز: آی‍دی‍ن‌.‏

ـــ غ‍لام‍ی‌، زه‍را (۱۳۸۲). ح‍اف‍ظ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍وض‍وع‍ی؛‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍وض‍وع‍ی‌ دی‍وان‌ ح‍اف‍ظ. اص‍ف‍ه‍ان‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌.

ـــ غنی قاسم(۲۵۳۶). تاریخ عصر حافظ. تهران: زوّار.

ـــ مرتضوی. منوچهر(۱۳۴۴). مکتب حافظ. تهران: ابن سینا.

ـــ معین، محمد(۱۳۶۹). حافظ شیرین سخن. تهران: معین.

ـــ م‍لاح‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی (۱۳۶۷). ح‍اف‍ظ و م‍وس‍ی‍ق‍ی. وی‍رای‍ش ۲. ت‍ه‍ران‌: ه‍ی‍رم‍ن‍د.

ـــ نیاز کرمانی. سعید(۱۳۶۵). حافظ شناسی. تهران: پاژنگ.

* نرم‌افزار «حافظ»، اثر مؤسسه تحقیقات کامپیوتری نور، یکی از بهترین آثار در زمینه حافظ‌شناسی است. در این لوح فشرده متن کامل دیوان حافظ، امکان جستجو در متن دیوان و یک کتابخانه باارزش درباره حافظ و اشعارش وجود دارد و همه دیوانِ حافظ با صدایی دلنشین و آرام خوانده می‌شود. برای همه کسانی که به حافظ علاقه دارند، تهیه این اثر لازم است.

* لوح فشردۀ «نیستانِ جم» نیز یکی از بهترین منابع برای شناخت حافظ است. این لوح فشرده شامل بیش از صد ساعت سخنرانیِ دکتر عبدالکریم سروش دربارۀ اندیشه‌های حافظ است و اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیارِ علاقمندانِ حافظ قرار می‌دهد.

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *