معرفی کتاب دربارۀ علل عقب‌ماندگیِ ایرانیان

معرفی کتاب دربارۀ علل عقب‌ماندگیِ ایرانیان

ــ بررسی تطبیقی علل انحطاط مسلمانان از نظر سیدجمال‌الدین اسدآبادی و سر سید احمدخان هندی. از علی استوار. تهران: شاپرک سرخ، ‏ ۱۳۹۵.

ــ زوال اندیشۀ سیاسی در ایران؛ گفتار در مبانی نظری انحطاط در ایران. از جواد طباطبایی. ویراست ۲. تهران: گستره، ‏ ‏۱۳۸۹.

ــ تأملی بر عقب‌ماندگی ما: نگاهی به کتاب «دیباچه‌ای بر نظریۀ انحطاط ایران» نوشتۀ دکتر جواد طباطبایی. از حسن ق‍اض‍ی‌م‍رادی‌. تهران: اختران‏ ، ۱۳۹۳.

ــ ع‍وام‍ل‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ غ‍رب‌ و ع‍ل‍ل‌ ت‍وس‍ع‍ه‌‌ن‍ای‍اف‍ت‍گ‍ی‌ ای‍ران. از م‍ح‍م‍ود ن‍ک‍وروح‌. ت‍ه‍ران‌: چ‍اپ‍خ‍ش‌، ۱۳۸۴.

ــ گفتمان عقب‌ماندگی نزد روشنفکران ایرانی. از علی اکبر. تهران: نشر فرزان روز، ‏ ۱۳۹۵.

ــ م‍ا چ‍گ‍ون‍ه م‍ا ش‍دی‍م‌: ری‍ش‍ه‌ی‍اب‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍ق‍ب‌م‍ان‍دگ‍ی‌ در ای‍ران. از ص‍ادق‌ زی‍ب‍اک‍لام‌. [وی‍راست ۳]. ت‍ه‍ران‌: روزن‍ه‌‏ ، ۱۳۸۶.

ــ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍خ‍ب‍ه‌ک‍ش‍ی‌ ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‌، ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، م‍ص‍دّق؛ ‌ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ از ری‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ اس‍ت‍ب‍داد و ع‍ق‍ب‌م‍ان‍دگ‍ی‌ در ای‍ران. از ع‍ل‍ی‌ رض‍ا‌ق‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‏ ، ۱۳۷۷.

ــ جامعه‌شناسی خودکامگی: تحلیل جامعه‌شناختی ضحاک ماردوش. از علی رضا‌قلی. [ویراست ۲؟]. تهران: نشرنی، ‏ ‌‏۱۳۸۴.

ــ چ‍را ای‍ران‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍د و غ‍رب‌ پ‍ی‍ش‌ رف‍ت‌؟ از ک‍اظم‌ ع‍ل‍م‍داری‌. ت‍ه‍ران‌: ت‍وس‍ع‍ه‌‏ ‏، ۱۳۸۴.

ــ چ‍را ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ای‍م‌؟ از ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د ای‍زدی‌. ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‌‏ ، ۱۳۸۵.

ــ واپس‌ماندگی‌های ایران؛ سبب‌ها و چاره‌ها. از بهمن پارسا. سوئد: کتاب ارزان‏ ، ۱۳۸۱.

ــ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ودم‍ان‍ی. از ح‍س‍ن‌ ن‍راق‍ی‌. [وی‍راست ۲]. ت‍ه‍ران‌: اخ‍ت‍ران‌‏ ، ۱۳۹۴.

ــ خ‍ل‍ق‍ی‍ات‌ م‍ا، ای‍ران‍ی‍ان. از م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ج‍م‍ال‌زاده‌. آل‍م‍ان‌: ن‍وی‍د‏ ‏، ۱۳۷۱.

ــ ما ایرانیان: زمینه‌کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی. از مقصود فراستخواه.‮ ویراست ۲. تهران: نشر نی‏ ، ۱۳۹۵.‮

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *