منابعی برای مطالعه دربارۀ زندگی شمس و مولانا

منابعی برای مطالعه دربارۀ زندگی شمس و مولانا

ـــ زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۷۹). پله پله تا ملاقات خدا: دربارۀ زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدّین رومی. تهران: علمی.

ـــ سپهسالار، فریدون بن احمد (۱۳۸۵). رسالۀ سپهسالار در مناقب حضرت خداوندگار. مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمد افشین وفایی. تهران: سخن.

ـــ سروش، عبدالکریم (۱۳۷۹). قمار عاشقانه. تهران: صراط

ـــ سلطان ولد، محمد بن محمد (۱۳۸۹). ابتدانامه. تصحیح محمّد علی موحد و علیرضا حیدری.تهران: خوارزمی.

ـــ شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۸۸). غزلیات شمس تبریز. تهران: سخن.

ـــ طاهری، قدرت الله (۱۳۹۲). روایتِ سرِّ دلبران. تهران: نشر علمی.

ـــ فروزانفر، بدیع الزّمان (۱۳۷۶). رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی. تهران: زوّار.

ـــ کمپانیِ زارع، مهدی (۱۳۹۰). حیات معنوی مولانا. تهران: نگاهِ معاصر.

ـــ گولپینارلی، عبدالباقی (۱۳۷۵). مولانا جلال الدّین؛ زندگانی، فلسفه، آثار و گزیده‌ای از آنها. ترجمه و توضیحات توفیق سبحانی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ـــ لوئیس، فرانکلین (۱۳۸۴). مولانا دیروز تا امروز، شرق تا غرب (دربارۀ زندگی، معارف و شعر جلال‌الدّین محمد بلخی). ترجمۀ حسن لاهوتی. تهران: نامک.

ـــ موحد، محمدعلی (۱۳۷۹). شمس تبریزی. تهران: طرح نو.

ـــ موحد، محمدعلی (۱۳۸۹). قصّۀ قصّه‌ها؛ کهن‌ترین روایت از ماجرای شمس و مولانا. تهران: نشر کارنامه.

ـــ نراقی، آرش (۱۳۹۴). آینه جان (مقالاتی دربارۀ احوال و اندیشه‌های مولانا جلال الدّین بلخی). تهران: نگاه معاصر.

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *