چند کتابِ خوب برای آشنایی با فردوسی و شاهنامه

چند کتابِ خوب برای آشنایی با فردوسی و شاهنامه
پژوهشگرانِ ایرانی و غیر ایرانی صدها کتاب، پایان‌نامه و مقاله درباره فردوسی و شاهنامه نوشته‌اند، آنچه که در زیر می‌آید، نمونه‌ای بسیار کوچک از دنیای فردوسی‌شناسی است:

– اسلامیِ ندوشن، محمدعلی(۱۳۸۵). زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه. تهران: ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار‏.

– افشار، ایرج(۱۳۹۰). کتاب‌شناسیِ فردوسی(از آغاز نوشته‌های پژوهشی تا سال ۱۳۸۵). تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.

– پرهام، باقر(۱۳۷۳). با نگاهِ فردوسی(مبانیِ نقدِ خِرَدِ سیاسی در ایران). تهران: نشر مرکز.

– تقی‌زاده، حسن(۱۳۴۹). فردوسی و شاهنامه او. تهران: انجمن آثار ملی.

– حمیدیان، سعید(۱۳۷۲). درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی. تهران: نشر مرکز.

– خالقی مطلق، جلال و دیگران(۱۳۹۰). فردوسی و شاهنامه‌سرایی، گزیده‌ای از مقالات دانشنامه زبان و ادب فارسی: تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

– خالقی مطلق، جلال(۱۳۷۲). گلِ رنج‌های کهن(برگزیده مقالات درباره شاهنامه فردوسی)، به کوشش علی دهباشی. تهران: نشر مرکز.

– دبیرسیاقی، سید محمد(۱۳۷۰). زندگی‌نامه فردوسی و سرگذشت شاهنامه. تهران: قطره.

– رواقی، علی(۱۳۸۹). فرهنگ شاهنامه: تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری.

– ریاحی، محمد امین(۱۳۷۲). سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی(مجموعه نوشته‌های کهن درباره فردوسی و شاهنامه و نقد آنها). تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی(پژوهشگاه).

– ریاحی، محمد امین(۱۳۷۵). فردوسی. تهران: طرح نو.

– سرّامی، قدمعلی(۱۳۶۸). از رنگِ گُل تا رنجِ خار(شکل‌شناسیِ داستان‌های شاهنامه). تهران: علمی و فرهنگی.

– شاپور شهبازی، علیرضا(۱۳۹۰). زندگی‌نامه تحلیلیِ فردوسی. ترجمه هایده مشایخ. تهران: هرمس

– شفیعی، محمود(بی تا). ش‍اه‍نام‍ه‌ و دس‍ت‍ور، ی‍ا دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ر پ‍ایۀ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍ا س‍خ‍ن‌ گ‍وی‍ن‍دگ‍ان‌ و ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌. تهران: بی جا.

– صفا، ذبیح‌الله(۱۳۸۷) حماسه‌سرایی در ایران، از قدیم‌ترین عهد تاریخی تا قرن چهاردهم. تهران: فردوس.

– ماسه، هانری(۱۳۵۰). فردوسی و حماسه ملی. ترجمه مهدیِ روشن‌ضمیر. تبریز. دانشگاه تبریز.

– نولدکه، تئودور(۱۳۷۹). حماسه ملیِ ایران. ترجمه بزرگ علوی، با مقدمه سعید نفیسی. تهران: نگاه.

* لوح فشرده «شاهنامه فردوسی»، اثر مؤسسه تحقیقات کامپیوتری نور، یکی از بهترین آثار در زمینه فردوسی‌شناسی است. در این لوح فشرده متن کامل شاهنامه، امکان جستجو در متن شاهنامه و یک کتابخانه کوچک درباره فردوسی و شاهنامه وجود دارد و همه شاهنامه با صدایی دلنشین و آرام خوانده می‌شود. برای همه کسانی که به فردوسی علاقه دارند، تهیه این اثر لازم است.

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *